தொடக்கப் பக்கம்(Home)
விளக்கம் (Overview)
கணிப்பொறி உதவி(Technical Help)

Select a Unit > Unit 6        Units:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  

Unit 6: Self benefactvie and Reflexive (Use of கொள்) - பார்த்துக்கொள், தொட்டுக்கொள்ள?

கொள் & கொண்டிரு Reflexive and Progressive
உரையாடல் ஒன்று Dialogue 1:
தொட்டுக்கொள்ள என்ன இருக்கிறது?
What is the side dish?
உரையாடல் இரண்டு - Dialogue 2:
படுத்துக்கொண்டே யோசிச்சிக்கிட்டிருக்கேன்
Pondering while lying in bed.
பயிற்சி ஒன்று - Exercise 1:
தொட்டுக்கொள்ளவா?
Can I touch?
பயிற்சி இரண்டு - Exercise 2:
பாடிக்கொண்டே வாங்க
Walk while singing!
முகத்தில் முழி & போட்டுக்கொள் Wake up to & Put on..
உரையாடல் மூன்று - Dialogue 3:
யார் முகத்தில் முழிச்சேனோ!
Whose face did I wake up to?
உரையாடல் நான்கு - Dialogue 4:
கைமாத்தாக வாங்கின பணத்தை
The money that I lent to you
பாடம் ஒன்று - Reading 1 கணவன்
Husband.
பயிற்சி மூன்று - Exercise 3:
தண்ணீர் குடித்துக்கொள்
Take a cup of water and go!
பயிற்சி நான்கு - Exercise 4
சொன்னதைக் கேள்?
Listen to what I said!
ஒரே கும்மாளம் Lot's of commotion
உரையாடல் ஐந்து - Dialogue 5:
வெள்ளை சட்டையையே போட்டுக்கொள்.
Wear the white shirt!
உரையாடல் ஆறு - Dialogue 6:
என்ன செய்துகொண்டிருந்தாய்?
What are you upto?
பயிற்சி ஐந்து - Exercise 5:
என்ன ஒரே கும்மாளம்?
What is the big deal for the commotion?
பயிற்சி ஆறு - Exercise 6:
கல்யாணச் சாப்பாடு?
Dinner at a wedding.
பாடம் இரண்டு - Reading 2 என்னுடைய பாட்டி விக்டோரியா
My Grandma Victoria
தேர்வு ஒன்று (Diagnostic Test - 1)
தேர்வு இரண்டு (Diagnostic Test - 2)
சொற்கள் Glossary (Glossary)

© South Asia Language Resource Center (SALRC)