தொடக்கப் பக்கம்(Home)
விளக்கம் (Overview)
கணிப்பொறி உதவி(Technical Help)

Select a Unit > Unit 12    Units:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
 
உரையாடல் ஒன்று Dialogue 1:
சிற்பக்கலை
Lalit Kala Academy
உரையாடல் இரண்டு - Dialogue 2:
குயவர்
Pottery
   

 

உரையாடல் மூன்று - Dialogue 3:
நாட்டார் கலைகள்
Folklore
உரையாடல் நான்கு - Dialogue 4:

இலக்கியம்
Literature

 
 
உரையாடல் ஐந்து - Dialogue 5:

தமிழ் சினிமா பாட்டுகள்
Tamil movie song

   
   
   

 

© South Asia Language Resource Center (SALRC)