தொடக்கப் பக்கம்(Home)
விளக்கம் (Overview)
கணிப்பொறி உதவி(Technical Help)

Select a Unit > Unit 1            Units:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

Unit 1: Introduction and Description - எங்கள் ஊர், எங்கள் வீடு

அறிமுகம் Introduction
உரையாடல் ஒன்று Dialogue 1:
அறிமுகம்: ஒன்று, முருகன்
Introduction I: Murugan
உரையாடல் இரண்டு - Dialogue 2:
அறிமுகம் இரண்டு நான்
Introduction II: I am ...
பயிற்சி ஒன்று - Exercise 1:
யார் இவர்?
Who is this?
பயிற்சி இரண்டு - Exercise 2:
நான் யார்?
Who am I?
விளக்கம் Description I: This is ...
உரையாடல் மூன்று - Dialogue 3:
நீங்கள் தமிழா?
Are you a Tamilian?
உரையாடல் நான்கு - Dialogue 4:
இது பாலா?
Is this milk?
பாடம் ஒன்று - Reading 1 எங்கள் ஊர்
Our town.
பயிற்சி மூன்று - Exercise 3:
யார் உங்கள் ஆசிரியர்?
Who is your teacher?
பயிற்சி நான்கு - Exercise 4
யார் உன்னுடைய நண்பன்?
Who is your friend?
சந்திப்பு Meeting
உரையாடல் ஐந்து - Dialogue 5:
இது உங்கள் வீடா?
Is this your house?
உரையாடல் ஆறு - Dialogue 6:
சிதம்பரம் சீனு
Chidambaram Srini
பயிற்சி ஐந்து - Exercise 5:
உங்கள் வீடு பெரிய வீடா?
Is your house a big house?
பயிற்சி ஆறு - Exercise 6:
யார் அங்கே?
Who is there?.
பாடம் இரண்டு - Reading 2 எங்கள் வீடு
Our house.
தேர்வு ஒன்று (Diagnostic Test )
சொற்கள் Glossary (Glossary)
உரையாடல்கள் Conversations
Supplementary Materials
1) Matching Game(IE 4 and above)

© South Asia Language Resource Center (SALRC)