தொடக்கப் பக்கம்(Home)
விளக்கம் (Overview)
கணிப்பொறி உதவி(Technical Help)

Select a Unit > Unit 4        Units:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

Unit 4: Shopping - பேரம் பேசு, ஜவுளிக் கடை

என்ன விலை? How much?
உரையாடல் ஒன்று Dialogue 1:
கொய்யாப்பழம் என்ன விலை?
How much are the mangoes?
உரையாடல் இரண்டு - Dialogue 2:
கொஞ்சம் வழி சொல்லுங்க
Tell me the direction, please.
பயிற்சி ஒன்று - Exercise 1:
எங்கே இருக்கிறது?
Where is it?
பயிற்சி இரண்டு - Exercise 2:
அன்புள்ள பாட்டி
Dear Grandma!
சட்டை வாங்குவோம் Let's buy the dress!
உரையாடல் மூன்று - Dialogue 3:
இந்தச் சட்டைத் துணி என்ன விலை?
How much is this piece of cloth?
உரையாடல் நான்கு - Dialogue 4:
அஞ்சலில் அனுப்பு
Send it by mail.
பாடம் ஒன்று - Reading 1 கடைக்காரர்
Shop owner.
பயிற்சி மூன்று - Exercise 3:
பார்சல் பண்ணு?
Make it to go!
பயிற்சி நான்கு - Exercise 4
இந்தச் சட்டை உங்களுக்கு நன்றாக இருக்கிறது?
This shirt looks nice on you!
பர்ர்த்து பார்த்து! Watch out!
உரையாடல் ஐந்து - Dialogue 5:
கீழே ஊத்திடாதெ!
Don't spill it!
உரையாடல் ஆறு - Dialogue 6:
நான்தான் எழில் பேசுகிறேன்
This is Ezhil speaking!
பயிற்சி ஐந்து - Exercise 5:
யார் பேசுகிறது?
Who is speaking?
பயிற்சி ஆறு - Exercise 6:
இப்பத்தான் உங்களைப் பத்தி நெனெச்சேன்.
I was just thinking of you!
பாடம் இரண்டு - Reading 2 செல்லில் கூப்பிடு
Call him on the Cell phone!
தேர்வு ஒன்று (Diagnostic Test - 1)
தேர்வு இரண்டு (Diagnostic Test - 2)
சொற்கள் Glossary (Glossary)
Enter Chat Room to discuss topics related to this unit
Supplementary Materials
1) Song
2) Matching Game(IE 4 and above)

© South Asia Language Resource Center (SALRC)