தொடக்கப் பக்கம்(Home)
விளக்கம் (Overview)
கணிப்பொறி உதவி(Technical Help)

Select a Unit > Unit 11    Units:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
 
உரையாடல் ஒன்று Dialogue 1:
பரதம் 1
Bharadha dance (1)
உரையாடல் இரண்டு - Dialogue 2:
பரதம் 2
Bharadha dance (2)
 

 

உரையாடல் மூன்று - Dialogue 3:
பரதம் 3
Bharadha dance (3)
உரையாடல் நான்கு - Dialogue 4:
தமிழ் எழுத்தாளர்
Tamil writer.
   
   
 
உரையாடல் ஐந்து - Dialogue 5:
ஜோதிடம்
Astrology (1)
உரையாடல் ஆறு - Dialogue 6:
ஜோதிடம் (2)
Astrology (2)
   
   

 

© South Asia Language Resource Center (SALRC)