தொடக்கப் பக்கம்(Home)
விளக்கம் (Overview)
கணிப்பொறி உதவி(Technical Help)

Select a Unit > Unit 10    Units:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
 
உரையாடல் ஒன்று Dialogue 1:
புரிஞ்சுக்கோங்க!
Understand it.
உரையாடல் இரண்டு - Dialogue 2:
ஓதுவார்
Tamil hymn singer (1)
   
   

 

உரையாடல் மூன்று - Dialogue 3:
ஓதுவார்
Tamil hymn singer (2)
உரையாடல் நான்கு - Dialogue 4:
ஓதுவார்
Tamil hymn singer (3)
   
   
 
உரையாடல் ஐந்து - Dialogue 5:
குருக்கள்
Tamil priest (1)
உரையாடல் ஆறு - Dialogue 6:
குருக்கள்
Tamil priest (2)
   
   

 

© South Asia Language Resource Center (SALRC)