Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 5: நீங்கள் எதையோ மறைக்கிறீர்கள். > Lesson 1:   Written Spoken     Translation   Lessons:   1   2   3   4   5   6   Exercises: 1   2   3   4   5   6   Reading: 1   2   Glossary   Test

    

Boy: ஹலோ

Hello.

Girl: இப்பொழுது எதற்காக ஆபீசுக்கு வந்தீர்கள்?

Why have you come to the office now?

Boy: ஒன்றும் இல்லை. சும்மா பார்த்துவிட்டு போகலாம் என்று வந்தேன்.

Nothing. I just came to see you go.

Girl: நேற்றைக்குத்தான் கோவிலில் பார்த்தோம். இப்பொழுது இது என்ன? திடு திப்பு என்று வந்து நிற்கிறீர்களே! ஏதாவது விஷயம் இருக்கும். சொல்லுங்கள். என்ன விஷயம்?

Yesterday only we saw (each other) in the temple. Now what is this? Suddenly you come and are standing (here)! There must be some matter. Say. What matter?

Boy:அதுதான் ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்கிறேன் இல்லையா. சும்மா பார்த்துவிட்டு போகலாம் என்று வந்தேன்.

I am saying that it is nothing like that, no? I just came to see you and then I shall go.

Girl: நீங்கள் ஏதோ மறைக்கிறீர்கள். இந்த வழ வழா கொழ கொழா என்று பேசுகிறதிலேயே தெரிகிறது. நீங்கள் எதையோ மறைக்கிறீர்கள்.

You are hiding something! I know it because in your speech you are bluffing. You are hiding something.

Boy: நீ சொன்னால் நம்பமாட்டாய். எனக்கு உன்னை பார்க்கவேண்டும் போல தோன்றியது. அதுதான் பார்த்துவிட்டு போகலாம் என்று வந்தேன்.

If I say, you won't believe me. It occurred to me that I wanted to see you. Just for that I have come to see.

Girl: சரி. இப்பொழுது எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கிறது. நீங்கள் வந்தீர்கள். பார்த்தீர்கள். இப்பொழுது கிளம்புகிறீர்களா?

Okay. Now I have a lot of work. You came. You saw. Now are you setting out?

Boy: நீ ஆபீஸ் முடித்துவிட்டு வா. நான் ஐஸ்க்ரீம் கடையில் இருக்கிறேன்.

You finish your office (work) and come. I am going to wait for you in the ice cream store!

Girl: ஐஸ்கிரீமா?

Ice cream?!

Boy: உம்ம்..

hmmm.

Girl: இப்பொழுதே போகலாமே!

We shall go right away!

Boy: போகலாமே!

Let's go!

  Grammar Notes:

  The past tense in Tamil

  As with the present tense, the past tense is formed by adding a tense marker to the root of the verb and then person-number-gender agreement. However, while for the present tense and the infinitive/imperative where there are two classes of verbs (strong and weak) relevant in forming the present or infinitive, for the past tense there are seven classes of verbs. This classification, called 'Graul's classes, first divides verbs into weak (classes 1-3), middle (4-5), and strong (6-7) verbs. These classes, more or less, correspond with different past tense markers. Below is a summary of the classes, the tense markers, and some verbs that are part of those classes. As with the weak/strong distinction, what class a verb belongs to cannot be predicted solely from its form.

  Weak verbs: Classes 1-3


  Class 1: Verb-த்-PNG


  The past tense marker for class 1 verbs is த். Verbs in this class include அழு (cry, weep), செய் (do), பெய் (rain/snow)
   நாn அழுதேன். 'I cried.'
  In spoken Tamil, the combination of ய் and த் results in -ஞ்ச்- (nasal palatization). For example:
   என்ன செய்தீர்கள்? (written)
   என்ன செஞ்சீங்க? (spoken)
   What did you do?

   நேற்று மழை பெய்ததா? (wr.)
   weeththu mazhe peenjchuthaa? (sp.)
   Did it rain yesterday?

  Class 1 verbs also include கொள் 'have/reflexive auxiliary form' and ஆள் 'rule', which take the suffix ண்ட் as in கொண்டேன் (sp. கிட்டேன்) 'I had it' and ஆண்டான் 'he ruled', but these verbs are used mostly in written literary variety, but not in spoken except for proverbs and idiomatic expressions.

  ராமன் ஆண்டால் என்ன? ராவணன் ஆண்டால் என்ன? 'Who really cares if Raman or Ravanan rules the country?'

  However, the verb கொள் is used as a reflexive form, and its past tense form of it is கொண்ட்- as in பார்த்துக்கொண்டேன் 'I saw it myself'.

  Class 2: Verb-ந்த்-PNG


  The past tense marker for class 2 verbs is -ந்த்-. Verbs in this class include: வா (come), தா (give), தெரி (know, be visible), உடை (be/get broken), உட்கார் (sit), விழு (fall).
   அவர்கள் விழுந்தார்கள். 'She fell.'
   எப்பொழுது வந்தார்? 'When did he come?'
   அவன் உங்களுக்கு அதைத் திருப்பி தந்தானா? 'Did he give it back to you?'

   எங்கே உட்கார்ந்தார்? 'Where did he sit?' Note: Generally in spoken Tamil clusters of 3 consonants reduce to two with the first one dropped. Hence in spoken Tamil this sentence would be: எங்கெ ஒக்காந்தாரு?

  In spoken Tamil, as with ய் and த், the combination of இ, ய், or ஐ with ந்த் results in ஞ்ச். For example:
   அது எனக்கு தெரிந்தது.
   அது எனக்கு தெரிஞ்சது.
   'I knew that.'

   எப்பொழுது உடைந்தது?
   எப்போ ஒடெஞ்சிது?
   'When did it break?'

  Class 3 Verb-இன்-PNG


  Verbs in this class have the past tense marker -இன்-. Examples of verbs in this class include தூங்கு (sleep), பண்ணு (make, do), படு (feel, experience) பேசு (speak), வாங்கு (buy, get), ஆகு (become), சொல் (speak), போ (go). For class three verbs that end in a vowel, rather than insert a glide, that vowel is dropped.
   அவர்கள் தூங்கினார்கள். 'They are sleeping.'
   என்னை பற்றி பேசினாளா? Did she talk about me?
   அதற்குப் பிறகு அவர் கோபத்தோடு பேசினார். After that he spoke with anger.

  In spoken Tamil the past tense marker இன் is often reduced to simply ன், e.g., தூங்க்னாங்க. In the neuter, the past tense marker is not இன்-அது but is இ-ய்-அது. E.g.,
   நாய் தூங்கியது. The dog was asleep.

  சொல் (sp. சொல்லு) and போ are irregular in their past tense. Rather than சொல்லின்-PNG and போயின்-PNG, the correct forms are: சொன்ன்-PNG and போன்-PNG.

   அவன் உங்களுக்கும் அந்தக் கதை சொன்னானா? 'Did he also tell you that story?
   நாங்கள் ஆற்றுக்கு போனோம். 'We went to the river.'
  In addition, in spoken Tamil போனது cannot be used for the neuter. Rather போச்சி is used (See below).

  Class 4: doubling the final consonant- ட், ற்


  Class 4 verbs tend to end in -டு and று. However, note that not all verbs ending in டு are class 4 verbs (as well saw above with படு). To form the past tense the உ is dropped and the ட் is doubled. Examples of verbs in this class are போடு (put, serve), சாப்பிடு (eat), கூப்பிடு (class), கும்பிடு (worship), விடு (to let/leave, completive aspectual verb).
   சாபிட்டீர்களா? 'Did you eat?' (also used as a greeting).
   மூன்று தடவை கூப்பிட்டேன்! 'I called three times!
   நான் கும்பிடவில்லை ஆனால் என் தங்கை கும்பிட்டாள். 'I didn't worship/pray but my sister did.'

  The verb பெறு 'give birth to' which belongs to class 4 becomes பெற்ற்- in past tense with a doubling of the trill ற், but in spoken it becomes த்த் as in பெத்த்-.

   நான் ஆறு குழந்தையைப் பெற்றேன். (பெத்தேன்) அது உனக்குத் தெரியுமா?
   I gave birth to six children. Do you know that?

  Middle Verbs: Class 5


  The middle verbs tend to be exceptional in forming the infinitive, the present, and as we see below, the past tense. The middle verbs do not tend to be a homogeneous category and there are many exceptions.

  The verb கேள் tends to double for past tense, but this isn't always regular. They tend to end in ள், ல், and other sonorants. Verbs in this class include: கேள் (listen/hear, ask), கொல் (kill), நில் (stop, stand), வில் (sell) etc.
  Verb Past tense (written) Past (spoken) Infinitive
  நில் (stand) நின்ற்- நின்ன்- நிற்க
  வில் (sell) விற்ற்- வித்த்- விற்க
  கல் (learn) கற்ற்- கத்த்- கற்க
  கேள் (ask/listen) கேட்ட்- கேட்ட்- கேட்க

   உன்னை ஒரு கேள்வி கேட்டேன். பதில் சொல்லு!. 'I asked you a question. Give me an answer!'
   வழியில் வேறு வேறு வீட்டில் நின்றோம். ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அவர் எதையோ விற்றார். 'On the way we stopped at five different houses. At each house he sold something.'

  The verb கல், is also a class five verb, only occurs with aspectual verbs கொள், கொடு and இரு.

   கல்லூரியில் அவர் தமிழ் கற்றுக்கொண்டார். (கத்துக்கிட்டார்)'He learned Tamil in College.'
   கல்லூரியில் அவர் தமிழ் கற்றுக்கொடுத்தார். (கத்துக்கொடுத்தார்) 'He taught Tamil in College.'
   நீங்கள் நிறைய தமிழ் கற்றுக்கொண்டிருக்கிருக்கிறீர்கள். (கத்துக்கிட்டிருக்கீங்க 'You have learned lots of Tamil.'

  Strong verbs: Classes 6-7


  Class 6: Verb-த்த்-PNG

  Class six verbs constitute the majority of Tamil verbs.

   The suffix த்த் remain the same both in written and spoken form of the following verbs

   பார் (see) பார்த்த்-
   கொடு (give) கொடுத்த்-
   எடு (take) எடுத்த்-
   படு (lie down) படுத்த்-
   பழு (ripe) பழுத்த்-

   The suffix த்த் changes into ச்ச் in the following இ or ய் ending verbs.
   படி (study/read) படித்த்- / படிச்ச்-
   கடி (bite) கடித்த்- / கடிச்ச்-
   முடி (finish) முடித்த்- / முடிச்ச்-
   தை (stritch) தைத்த்- / தைச்ச்-

   பிய் (tear) மொய்த்த்- / பிச்ச்-
   மொய் (roam as in bees) மொய்த்த்- / மொச்ச்-
   காய் (ripe) காய்த்த்- / காச்ச்-

  Class 7: Verb-ந்த்-PNG.


  Note how this is the same past tense marker as Class 2 verbs. These verbs, however, are strong verbs, which form infinitives with the formative suffix க்க் as in நடக்க 'to walk', இருக்க 'to be'. The frequently occurring verbs in this class are இரு 'be' and நட 'walk'.
   நேற்று ராத்திரி உங்கள் வீட்டில் என்ன நடந்தது? ஒரே சத்தமாக இருந்தது. 'What happened in your house last night? It was so noisy.'
   நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் தினமும் காலையில் ஒரு மணி நேரம் நடந்தீர்களா? 'Did you walk for one hour every day, as I told you?'
   கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் இங்கே ஒரு புத்தகம் இருந்தது. அது எங்கே? 'There was a book here a while ago. Where is that?'
   அவர் போன வருஷம் வரைக்கும் தமிழ் ஆசிரியராக இருந்தார். இப்பொழுது போலிஸ்காரராக இருக்கிறார். 'He was a Tamil teacher until last year, but he is a Police man now'.

  Transitive and Intransitve verbs

  Certain verbs can have both a transitive and intransitive form. This can only be seen in the infinitive and past tenses. The transitives are strong verbs (class 6) and the intransitives are weak verbs (class 2). Following are some of these types of verbs.

  முடி 'finish' (transitive), Class 6

  நான் என்னுடைய வேலையை இப்போழுதுதான் முடித்தேன் (முடிச்சேன்) 'I finished my work just now'

  முடி 'finish-be' (intransitive), Class 2

  சினிமா அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னால் முடிந்தது (முடிஞ்சது) 'the movie ended half an hour ago'

  மடி 'fold' (class 6); மடி 'be folded' (class 2)

  காய் 'boil as milk,water etc.' (class 6); காய் 'be dried' (class 2)

  Dialect differences on the neuter past tense ending.

  In some dialects the suffix ச்சி or ச்சு is used as a past tense suffix for neuter singular subject instead of pst-அது:

  வந்துச்சி or வந்திச்சு 'it came'

  செய்துச்சி or செய்திச்சு 'it did'

  ஓடுச்சி or ஓடுச்சு 'it ran'

  கேட்டுச்சி or கேட்டுச்சு 'it listened to'

  The reason for this may be understood as a generalization process of the past tense marker ற்று, which occurs only with இ or ய் ending class three verbs when the subject is a neuter noun. However, it becomes த்த் due to the general rule of ற்ற் becoming த்த், and it consequently becomes ச்சி or ச்சு due to the preceding இ.

  ஓடிற்று > ஓடித்து > ஓடிச்சு > ஓடிச்சி 'it ran'

  பாடிற்று > பாடித்து > பாடிச்சு > பாடிச்சி 'it sang (as in parrot)'

  போயிற்று > போயித்து > போச்சு 'it left'

  Thus, a suffix that is very common only in class three verbs was generalized and became a common suffix for all the classes. Note that the intermediate form with த்த் as past tense marker is still used in the spoken form of Brahmin dialects, and the suffix ச்சி is used only in some of the non-Brahmin dialects. The other non-Brahmin dialects use the regular neuter singular suffix து with these verbs.

  Translation exercise:
  Translate the following to Tamil:
  1) I came home.
  2) I made Chappathi.
  3) The child cried in the morning.
  4) I knew that.
  5) Did you understand that?
  6) Did you sit on the chair?
  7) Did you write a story?
  8) I danced in the temple.
  9) I sang in the temple.
  10) I listened to a Tamil song.
  11) I told him a story.
  12) I dropped the book in the box.
  13) They sold Idly on the road.
  14) They stood in the bus stand.
  15) I cooked chappathi at home.
  16) I saw a Tamil cinema.
  17) I walked on the street.
  18) The bird flew.
  19) Did you go to the theater and see a Tamil movie?
  20) Did you teach in school?
  21) I bought a pair of glasses for my father.

   

  Cultural Notes:

  Talking in between the lines: இக்கு வச்சு பேசு

  Being too clever, being not too practical, being too sensitive person, not being too naive etc., are usually demonstrated by not saying anything very explicitly but by speaking indirectly with double meanings. This is traditionally expressed by the phrase: இக்கு வச்சி பேசு 'Speak with க்'. The stop consonant க் is usually employed to connect sentences when writing Tamil. Thus, having an க் at the end of a sentence means the sentence is not complete and requires other words or phrases to make it complete. To say that someone speaks with a க், then, means that something is being withheld, etc.

  Below are some of the sentences and questions that are used in the contexts of asking someone to be more explicit; being frank in saying something, i.e. யாரோ இக்கு வச்சி பேசும் போது (when someone speaks with a க்).

  என்னமோ சொல்ல வந்தேன் மறந்துட்டேன் 'I was going to say something, but forgot'

  நீங்க என்னவோ சொல்ல வந்தீங்க ஆனா சொல்லலையே 'you were going to say something, but didn't say it'

  என்ன சொல்லணும்ணு நெனெக்கிறீங்க? கூச்சப்படாம சொல்லுங்க. 'What do you want to say? Say it without any shyness.'

  தலையால அடிச்சிக்கிட்டேன். அவன் கேக்கவேயில்லை. 'I kept insisting upon it, but he didn't listen to me'. (lit. I hit on my head (while insisting upon something), and he didn't listen to me. தலையால is the corrupt version of தலையில்).

   

© South Asia Language Resource Center (SALRC)