தொடக்கப் பக்கம்(Home)
மேலோட்ட விளக்கம் (Overview)
இணைப்பு உதவி (Technical Help)

தொடக்கப் பக்கம் (Home) Vowels  Alphabet chart  How to write Tamil letters?  Exercises for Tamil Alphabet

Alphabet Chart: Vowels, Consonants and Syllables. Task:

    a aa i ii u uu e ee ai o oo au
  
k க் கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
c ச் சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
T ட் டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
t த் தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
p ப் பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
R ற் றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
ng ங் ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ
nj ஞ் ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
N ண் ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
nd ந் நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
m ம் மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
n ன் னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ
y ய் யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
r ர் ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
l ல் லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
v வ் வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
zh ழ் ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ
L ள் ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ
j ஜ் ஜா ஜி ஜீ ஜு ஜூ ஜெ ஜே ஜை ஜொ ஜோ ஜௌ
s ஸ் ஸா ஸி ஸீ ஸு ஸூ ஸெ ஸே ஸை ஸொ ஸோ ஸௌ
sh ஷ் ஷா ஷி ஷீ ஷு ஷூ ஷெ ஷே ஷை ஷொ ஷோ ஷௌ
h ஹ் ஹா ஹி ஹீ ஹு ஹூ ஹெ ஹே ஹை ஹொ ஹோ ஹௌ
Download fillable chart | Download Syllable Chart

© South Asia Language Resource Center (SALRC)