Home
Overview
Technical Help

Select Unit > Unit 2: வாங்க! வாங்க! > Conversation 1: 1    2   3

    1. வாருங்கள்! வாருங்கள்! உட்காருங்கள்!

    2. மிகவும் நன்றி

    3. அங்கே உட்காராதீர்கள். இந்த நாற்காலியில் உட்காருங்கள். என்ன விசேஷம்?

    4. உங்கள் புத்தகத்தை இரண்டு நாட்களுக்கு எனக்கு இரவல் கொடுங்கள்.

    5. சரி! இந்தாருங்கள். இதை யாரிடமும் கொடுக்காதீர்கள். நீங்கள் மட்டும் படியுங்கள்.

வாங்க! வாங்க! உக்காருங்க!

ரொம்ப நன்றி

அங்க உக்காராதீங்க. இந்த நாக்காலியிலெ உக்காருங்க. என்ன விசேஷம்?

உங்க புத்தகத்தெ ரெண்டு நாளெக்கி எனக்கு எரவல் கொடுங்க.

சரி! இந்தாங்க. இதெ யார்கிட்டெயும் கொடுக்காதீங்க. நீங்க மட்டும் படிங்க.


(Play all)

© South Asia Language Resource Center (SALRC)